Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k (sütik) használatát a vonatkozó jogszabályok értelmében. A sütikkel kapcsolatban további tájékoztatást talál a láblécben, az Információk/Adatvédelem cím alatt.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
 

 • Az adatokat kezelő jogi személy adatai:
  HardCase Kft.
  Adószám: 13597694-2-13
  Cégjegyzékszám: 13-09-190753
  Kibocsátó cégbíróság: 
  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-61749/2013.
  Székhely: Kaba
  Email: hardcase@hardcase.hu
  Telefon:06-70-243-1035

  Tárhelyszolgáltató:
  ShopRenter.hu Kft.
  Székhely és telephely: 4028 Debrecen Kassai út 129.
  Email: info@shoprenter.hu
  Telefonszám: 06-1-234-5011

 • A  HardCase Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban HardCase Kft.) - mint szolgáltató és adatkezelő - az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek tartalma az alábbi linkeken megtekinthető:
 •  
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 •  
 • Adatkezelési tájékoztatónkban használt fogalmak rövid értelmezése az Infotv. rendelkezési alapján:
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 
 • Adatkezelés során betartjuk az alábbi adatkezelési elveket:
 • Adatkezelés célhoz kötöttségének elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
  Adattakarékosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  Adatok minőségének követelménye: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Az Adatkezelésre az hardcase.hu webáruházban felhasználóinak (érintettek) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés célja
HardCase  Kft. kizárólag termékértékesítésre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a termékek ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az érintett(ek) személyes adatait. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a HardCase Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az érintettek köre
A hardcase.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett, valamint a regisztráció nélküli vásárlók (érintettek). 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A regisztráció törlésével az adatok azonnal törlésre kerülnek. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

A kezelt adatok köre
A felhasználó számlázási és szükség esetén (futárszolgálat igénybevételekor) szállítási adatai:
- Név

- Lakcím
- E-mail cím
- Telefonszám 

Futárszolgálat igénybevétére vonatkozó adatkezelési szabályok
- A továbbított adatok köre: A házhozszállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, fizetendő összeg.
- Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart
Cégünk az érintettek adatait a DPD Hungária Kft.-nek továbbítja, a cég adatvédelmi nyilatkozata elérhető
weboldalukon.

Süti (cookie) elhelyezésére és azok fajtáira vonatkozó tájékoztatás
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Fontos tudni, hogy a süti önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználókat azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Google Adwords konverziókövetés használata
Cégünk igénybe veszi a „Google AdWords” nevű online reklámprogram szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépére. Ezeknek a sütikk az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik sütit kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető sütik segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata weboldalukon elérhető.

A Google Analytics alkalmazása
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az érintett jogai
Személyes adataik kezeléséről az érintettek HardCase-től bármikor írásban, címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@hardcase.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést HardCase Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
- Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- Személyes adatainak helyesbítését, valamint
- Személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett tájékoztatásának szabályai
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Tájékoztatás megtagadása
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről. 

Adatok helyesbítése
Ha az adatkezelő az érintett nyilatkozata vagy saját eljárása során arra a megállapításra jut, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Személyes adatok törlése vagy zárolása
A személyes adatokat törölni kell, ha:
- Kezelése jogellenes
- Az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri
- Az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
- Az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- Azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Jogorvoslati lehetőségek
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a HardCase Kft. az hardcase@hardcase.hu e-mail címen. Az érintett érvényesíti jogait az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Az érintett vagy az adatátvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati kérelmével, panaszával az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. 

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a HardCase Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.hardcase.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.